การซื้อประกันโควิด 19 ดีอย่างไร

ซื้อประกันโควิด
June 24, 2022 0 Comments

เป็นอย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่เป็นการระบาดรุนแรงทั่วโลก เกิดการสูญเสีย ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือสูญเสียชีวิต สูญเสียคนที่รัก สูญเสียคนในครอบครัวอย่างไม่มีวันกลับ รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้น ยังเกิดผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว ในกรณีที่ เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปทำลายระบบประสาทและสมองขั้นรุนแรง ทำให้เกิดภาวะโคม่า ยิ่งคนที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคชรา หรือโรคประจำตัวอื่น ยิ่งเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะโคม่า หรือสูญเสียเสียชีวิต ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นโรคที่ติดต่อกันผ่านทางละอองจากระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อ ไอ จาม หรือพูดคุยกัน โดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการใช้สิ่งของรวมกัน โดยละออง ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังสามารถลอยอยู่ในอากาศ หรือตกตามพื้นผิวต่างๆ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ประตู โทรศัพท์สำนักงาน รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องใช้รวมกันกับผู้อื่น โดยเราสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ด้วยการล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ และการอยู่ในพื้นที่แออัด โรคโควิด 19 สามารถติดต่อกันได้ง่าย แม้จะป้องกันอย่างดีแล้วก็ตาม เมื่อเราป้องกันดีแล้ว อีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากเราและคนที่เรารักติดเชื้อไวรัสโควิด …